Tema 2017

Energiseminaret streber etter å være løsningsorientert, og retter fokus mot innovasjon og muligheter. Med det menes at vi ønsker å vurdere energisituasjonen fra alle vinkler, uten å henge oss opp i ideologi eller forutinntatte meninger. Vi har tro på at et godt samarbeid mellom politikerne, næringslivet, ingeniører, miljøaktivister og studenter er nettopp det som må til for å løse utfordringene vi står ovenfor.

Temaet for Energiseminaret 2017 er ”Kraft i handling ”. Tankene bak årets tema har sprunget ut ifra ønsket om å se handling og fremgang i vårt eget land. I lang tid har det vært snakk om grep vi burde ta, eller ta, men vi krever konkretisering. Hvilke tiltak skal utføres? Aktørene vil tilpasse seg fremtiden på ulike måter, og for Norge som energinasjon er det viktig at vi står for betydningsfulle bidrag. Vårt mål er at Energiseminaret 2017 gjennom foredrag og debatter vil gi et innblikk i hvilke insentiver, teknologier og energiressurser landet skal utnytte for å dekke energietterspørselen på bærekraftig vis.

 

/ENGLISH/

“Energiseminaret” strives to be a solution-orientated seminar, and focuses on innovation and opportunities. By doing this we want to assess the energy situation from all angles, without too much focus on ideology or preconceived opinions. We believe that good cooperation between politicians, businesses, engineers, environmentalists and students is precisely what is needed to solve the challenges we face.

This years theme is “Power in action”. The idea behind this theme is the desire to see action and progress in our own country. For a long time there has been talk about measures we should take, or must take, but we require concretisation. What measures must be carried out? The players will adapt to the future in different ways, and for Norway as an energy nation, it is important that we stand for significant contributions. Our goal is that “Energiseminaret” 2017 through lectures and debates will provide an insight into what incentives, technologies and energy resources the country will utilize to meet the energy demand in a sustainable manner.