OM OPPGAVEN

Velkommen til Innovasjonskonkurransen 2021!

Innovasjonskonkurransen arrangeres av Energiseminaret, i samarbeid med Innovasjon Norge og Avfall Norge. Vi inviterer deg til å finne løsninger på utfordringer knyttet til årets tema, som er havet.

Konkurransen åpner for alle fagdisipliner og fag som verktøykasse:

  • Økonomi- og samfunnsfag
  • “Nudging”, adferd- og miljøpsykologi
  • Ingeniørfag
  • Design og materialkunnskap
  • Digitalisering, AI og big data

Oppgaven er å svare på det overordnede problemet, ved å avgrense til en konkret problemstilling som dere skal finne en løsning på. Nedenfor finner dere flere eksempler på problemer knyttet til forsøpling av havet. Dere kan benytte dere av problemstillingene nedenfor, eller formulere en egen problemstilling.

Den overordnede problemstillingen

Av all forsløpling i Nordsjøen, kommer omtrent halvparten fra maritim sektor. Fiskeri- og oppdrettsnæringen satser på å femdoble produksjonen før 2050. Samtidig skjer det en stor vekst i annen maritim aktivitet, slik som olje- og gassutvinning, cruise- og skipsfart herunder verftsindustri, deep sea mining, offshore vind- og solkraft, samt tang- og tarehøsting og -produksjon.

Norge er en fiskeri- og sjøfartsnasjon og er helt avhengig av å ta vare på havet, noe vi også har forpliktet oss til internasjonalt.

På hvilke måter kan de voksende maritime næringene bidra til å unngå forsøpling av havet – deres eget ressursgrunnlag – og samtidig utvikle sirkulære løsninger som tar vare på ressursene og skaper nye grønne jobber?

Eksempler på underordnede problemstillinger

  1. På hvilken måte kan skipsbygging og gjenvinning av skip bli mer sirkulær?
  2. På hvilken måte kan norsk fiskeri- og oppdrettsnæring forsøple mindre og bli mer sirkulær?
  3. På hvilke måter kan teknologi bidra til å finne igjen utstyr som går tapt i maritim næring?
  4. Hvordan kan maritim forsøpling løses gjennom digitalisering og innovative logistikkløsninger?
  5. På hvilke måter kan «nudging» spille en rolle i å unngå forsøpling i havet?

Mer informasjon og relevant bakgrunnsstoff om de ulike underproblemstillingene finner du her.